ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUUR EN VERHUUR

1. Definities

 

.1. Onder "verhuurder" wordt in deze voor­waarden verstaan Europe Audio/Video Rent BV (kortweg eAVr) te Vleuten

.2. Onder "huurder" wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met verhuurder een huur­over­eenkomst aan­gaat.

.3. Onder het "gehuurde" wordt in deze voorwaarden verstaan de in de huurovereenkomst vermelde apparatuur.

.4. Onder "gebruik" wordt in deze voorwaarden verstaan het aanwen­den van het gehuurde overeenkomstig zijn normale toepassingen.

 

2. Toepasselijkheid

 

.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aan­bie­dingen van en alle huurovereenkomsten met verhuurder.

.2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeen­gekomen.

 

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 

.1. Indien de huurovereenkomst mondeling tot stand komt, dan geldt de schriftelijke bevestiging door verhuurder, onder ver­melding van de datum, als bewijs van de huurovereen­komst.

.2. Deze overeenkomst is gesloten voor de in de huurovereenkomst vermelde periode.

.3. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurovereenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

.4. Op verzoek van de huurder kan verhuurder de overeenkomst verlengen. Zij wordt dan geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.

 

4. Levering en terugbezorging

 

.1. De huurder dient het gehuurde bij de verhuurder op te halen en bij het beëindigen van deze huurovereenkomst aan de verhuurder terug te bezorgen. Het halen en terugbezorgen van het gehuurde is geheel voor rekening en risico van huurder. Door ondertekening van het afhaalbewijs bevestigt huurder dat hij het gehuurde compleet en in goede staat heeft ontvangen.

.2. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel partijen overeenkomen dat verhuurder voor vervoer zorgt draagt zullen de transportkosten aan huurder in rekening gebracht worden.

.3. Huurder is verplicht om het gehuurde in goede staat en in de verpakking waarin het door hem is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de huur bij verhuurder terug te bezorgen, bij gebreke waarvan huurder een boete verbeurt van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat huurder in gebreke blijft met terugbezorging.

.4. Indien huurder geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met terugbezorgen van het gehuurde ondanks sommatie van de verhuurder deze binnen 48 uur te retourneren, is huurder een boete verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het niet terug bezorgde. Na betaling van deze boete zal de eigendom van het niet geretourneerde gedeelte van het gehuurde op huurder overgaan, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Tevens zal aangifte bij de Politie worden gedaan.

 

5. Transport

 

.1. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te vervoeren in een andere verpakking dan de door verhuurder ter beschikking gestelde verpakking. Schade ontstaan door vervoer in andere verpakking komt voor rekening van huurder.

.2. Verhuurder behoudt zich het recht voor te weigeren het gehuurde aan huurder af te geven indien naar haar oordeel het vervoermiddel van de huurder onvoldoende waarborgen biedt voor de veiligheid van het gehuurde.

 

6. Betaling

|

.1. De door verhuurder opgegeven prijzen luiden exclusief omzet­belasting.

.2. De in de huurovereenkomst genoemde huurprijs dient door verhuurder bij vooruitbetaling of uiterlijk bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

.3. Verhuurder stelt per huurovereenkomst een waarborgsom vast. Het is verhuurder toegestaan een overschrijding van de huurperiode te verrekenen met de waarborgsom. Evenzo is het verhuurder toegestaan iedere uit deze overeenkomst of eerdere overeenkomsten voortvloeiende vorderingen te verrekenen met de waarborgsom.

.4. Als betaalmiddel wordt geaccepteerd contant geld in EURO’ s. Overeenkomstig deze bepalingen worden overmakingen per bankrekening vooraf ook geaccepteerd.

.5. In geval huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is huurder in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en is hij vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag.

.6. Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door huurder van enige (betalings)verplichting zijn voor rekening van huurder.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15%. In het geval dat verhuurder kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger zijn, is huurder de werkelijke kosten verschuldigd.

.7. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

.8. Het inroepen van een eventueel recht van retentie of compensatie met enige tegenvordering van huurder is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

7. Verplichtingen huurder

 

.1. Alle schade aan het gehuurde ontstaan tijdens de huurperiode is voor rekening van huurder.

.2. Huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken in een stenen ruimte die apart afsluitbaar is.

.3. Storingen in het functioneren van gehuurde dienen onmiddellijk te worden gemeld. Het is huurder niet toegestaan zelf reparaties of modificaties aan het gehuurde te verrichten behoudens met schriftelijke toestemming van verhuurder.

.4. Huurder is te allen tijde verplicht verhuurder toegang tot het gehuurde te verschaffen.

.5. Het gehuurde zal uitsluitend mogen worden gebruikt op het adres aangegeven in de huurovereenkomst. Huurder dient te allen tijde tijdens de huurperiode telefonisch bereikbaar te zijn.

.6. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde door derden te laten gebruiken of aan derden in onderhuur te geven.

.7. Huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en eventuele aanwijzingen van de verhuurder.

.8. Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of het gehuurde, of indien op andere wijze (faillissement/surséance van betaling) huurders eigendoms­rechten dreigen te worden geschaad.

 

8. Aansprakelijkheid

 

.1. Verhuurder aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nako­ming van de overeenkomst is verhuurder slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen ver­goeding van de waarde van de achterwege gebleven pres­tatie. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaron­der begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of ge­volgschade of schade wegens gederfde winst.

.3. Verhuurder is voorts in geen geval aansprake­lijk voor vertragingsschade, voor schade wegens over­schrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde om­stan­digheden en voor schade als gevolg van het ver­schaf­fen van gebrekkige medewerking, informatie of materi­alen door huurder.

.4. De door verhuurder te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50 % van de op grond van de overeen­komst door verhuurder aan huurder gefactureerde en factu­reerbare bedragen (exclusief omzetbelasting).

De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door huurder bedongen en door verhuurder verleende crediteringen.

.5. In geval van onrechtmatige daad van verhuurder, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor verhuurder rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is verhuurder slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen ge­val meer bedragen dan Euro (€) 454.545,-- excl. BTW per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

.6. Aansprakelijkheid van verhuurder voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schade­vergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurte­nis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (ex­clusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeur­tenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan Euro (€) 454.545,-- excl. BTW

.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op scha­devergoeding is steeds, dat huurder na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk of per e-mail bij verhuurder heeft gemeld.

.8. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade die verhuurder mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door verhuurder geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:

- aanspraken van derden, werknemers van verhuurder daaronder begrepen, die in verband met de uit­voering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van huurder of van onveilige situaties in zijn bedrijf;

- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door verhuurder geleverde produkten of diensten die door huurder werden gebruikt of gewijzigd onder toevoeging of in samenhang met eigen produkten of diensten van huurder, tenzij huurder bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik of wij­ziging als hiervoor bedoeld.  

 

9. Overmacht

 

.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

.2. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verhuurder te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden en extreme weersomstandigheden.

 

10. Opzegging in geval van tekortkoming aan de zijde van huurder

 

.1. Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huurovereenkomst te beëindigen wanneer huurder geheel of ten dele haar verplichtingen uit deze huurovereenkomst niet nakomt.

.2. In geval van opzegging dient huurder het gehuurde onmiddellijk te retourneren aan verhuurder.

.3. Huurder is aan verhuurder de gehele huurprijs voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd. Indien verhuurder schade lijdt, dient huurder deze tevens te vergoeden.

 

11. Annuleren

 

.1. Huurder heeft het recht de huurovereenkomst te annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering zal huurder annuleringskosten verschuldigd zijn die als volgt worden berekend:

- in geval van annuleren van meer dan 30 dagen voor begin van de huurperiode: Euro 25,-- excl. BTW

- in geval van annuleren met ingang van 30 tot en met 15 dagen voor het begin van de huurperiode: 10% van het huurbedrag

- in geval van annuleren met ingang van 14 tot en met 7 dagen voor het begin van de huurperiode: 30% van het huurbedrag

- in geval van annuleren minder dan 7 dagen voorafgaand aan de huurperiode: 50% van het huurbedrag

- in geval van annuleren op de dag van ingang van de huurperiode: 100% van het huurbedrag

 

12. Wijzigingen en aanvullingen

 

.1. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Op mondelinge nevenafspraken kan geen beroep worden gedaan indien en voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

 

 

13. Geschillen

 

.1. Op overeenkomsten met verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.

.2. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij verhuurder de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van huurder of dwingend recht anders voorschrijft.