Privacyverklaring

In bepaalde gevallen verwerkt Europe Audio Video Rent BV ( verder te noemen: eAVr bv ) privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wil opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Europe Audio Video Rent Bv
Tel 030-6775911
E-mail planning@eavr.nl
Post Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website kiest te gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de diensten, functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • functie
 • geslacht
 • IBAN
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer

DOELEINDEN

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke dienst of functionaliteit u gebruikt):

om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen uit ons verhuuraanbod via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;

 • om uw bestelling te verwerken en u in te lichten over het verloop daarvan;
 • om uw reactie te verwerken;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om u nieuwsbrieven te versturen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van uw bestelling als het gaat om logistieke zaken: wij geven uw gegevens door aan de postbezorger of koerier om de bestelling bij u te bezorgen of op te halen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

U kunt contact opnemen met eAVr bv om uw gegevens in te zien en te wijzigen:

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, zich adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) privacyverklaring zal in werking treden op 25 mei 2018.

Download onze privacyverklaring als PDF.